Odločitev o oddaji javnega naročila in kako poteka postopek

Odločitev o oddaji javnega naročila je vedno povezana z veliko vprašanji o samem postopku, kako se prijaviti ter tudi o sodnemu varstvu.

Pri javnem naročilu gre za pisno sklenjeno odplačno pogodbo, ki se sklene med enim ali več naročniki ali gospodarskimi subjekti. Njegov predmet so lahko dobava blaga, izvedba gradenj ali pa izvajanje storitev, pri čemer so naročniki lahko različni. Lahko gre za organe Republike Slovenije ali samoupravnih lokalnih skupnosti, lahko pa gre za javna podjetja, ki se ukvarjajo z eno ali več dejavnostmi s področja infrastrukture.

Odločitev o oddaji javnega naročila opredeljuje tudi ponudnike: le-ti so lahko vse pravne osebe, ki so registrirane za razpisano dejavnost naročila. Ni nujno ali gre za domačo ali tujo osebo, postopek o tem kako se prijaviti na javni razpis, namreč temelji na prostem pretoku blaga, storitev, ljudi in kapitala v EU.

Sam postopek traja od trenutka, ko nastane potreba po storitvi ali dobrini, pa do poteka garancijskega roka za opravljeno storitev ali dobavljeno blago. V samem postopku, ki ga ščiti sodno varstvo v postopkih javnega naročanja, lahko sodelujejo velika in majhna podjetja, vsi pa morajo spoštovati temeljna načela.

odločitev o oddaji javnega naročila

 

Kako poteka postopek javnega naročanja in na kaj je treba biti pozoren

Odločitev o oddaji javnega naročila vam lahko olajša seznanitev s postopkom javnih naročil in fazami postopka, ki opisujejo kako se prijaviti nanj. Na razpis se lahko prijavijo tako velika, kot tudi manjša podjetja, a vsi subjekti, ki so udeleženi v postopku, se morajo ne glede na svojo velikost držati tudi temeljnih načel. Slednja tako zajemajo načelo o enakopravnosti ponudnikov, transparentnosti postopka oddaje, o gospodarni porabi javnih sredstev, kot tudi načelo o zagotavljanju konkurence med samimi ponudniki.

Javno naročilo mora biti objavljeno na uradnem portalu, razdeljeni pa so glede na sam predmet: to so lahko gradbena dela, storitve ali blago.

Se sprašujete kako poteka postopek javnega naročanja pri prijavi na javna naročila? Podjetja morajo biti pozorna na naslednje korake:

    1. Pregled razpisne dokumentacije: preučite dokumentacijo, ki jo je objavil naročnik. Ta dokumentacija vsebuje informacije o predmetu naročila, tehničnih zahtevah, merilih za izbor, rokih in načinu oddaje ponudbe ter drugih relevantnih podatkih. Prepričajte se, da vaše podjetje izpolnjuje vse zahteve, ki jih je naročnik določil v dokumentaciji.
    2. Priprava ponudbe: Na podlagi informacij iz razpisne dokumentacije pripravite ponudbo. To vključuje določitev cene, opis tehničnih rešitev, reference, roke izvedbe in druge zahtevane podatke.
    3. Izpolnjevanje administrativnih zahtev: Poskrbite, da izpolnite vse zahtevane administrativne dokumente, kot so izjava o ustreznosti, izjava o nekaznovanosti, potrdila o registraciji podjetja itd.
    4. Oddaja ponudbe: Ponudbo oddajte v skladu z navodili naročnika. To lahko vključuje fizično oddajo, pošiljanje preko elektronskega sistema ali druge načine, kot jih je določil naročnik.
    5. Odziv na morebitne zahtevke za pojasnila: Če naročnik ali drugi ponudniki zahtevajo dodatna pojasnila ali informacije, pravočasno odgovorite na te zahteve.

 

Pomembno je, da skrbno sledite vsem zahtevam in rokom ter poskrbite za kakovostno pripravljeno ponudbo, saj je to ključno za uspešno sodelovanje pri postopku javnega naročanja.

 

Sodno varstvo v postopkih javnega naročanja lahko vpliva na odločitev o oddaji javnega naročila

Sodno varstvo v postopkih javnega naročanja je vsekakor ena izmed točk, ki opredeljuje odločitev o oddaji javnega naročila. Pri tem govorimo o primeru, da oseba, ki projekt razpiše, z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti na lastno pobudo sprejme novo odločitev ali pa spremeni prejšnjo. Če je temu tako, le-ta po spremembi odločitve prejme zahtevek za sodno varstvo v postopkih javnega naročanja le v primeru, če se je pred samo spremembo odločil o zahtevku za revizijo.

Rok za uveljavitev pravnega varstva pri tem teče od dneva nove vročitve. Odločitev o oddaji postane pravnomočna tedaj, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva v revizijskem ali pred revizijskem postopku skladno z zakonom.

justitia in sodno varstvo v postopkih javnega naročanja

 

Novosti zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja

V letu 2019 je prišlo do nekaj sprememb v zakonu o sodnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Med drugim ta uvaja večjo neodvisnost Državne revizijske komisije in drugačen način imenovanja članov in predsednika ter njihove razrešitve. Prav tako v sklop odločitve o oddaji javnega naročila sodi tudi sprememba glede povečanja števila članov DKOM, kot tudi zaostritev pogojev za imenovanje.

Določeni so razlogi za razrešitev, kot tudi način razrešitve članov in predsednika. Zakon uvaja tudi določitev roka, v katerem mora biti sprejeta nova odločitev v primeru, da je zahtevek za revizijo neuspešen, hkrati pa dopušča upravni spor zoper odločitve DKOM. Pri tem spor ne sme vplivati na konkreten postopek, kajti pri tem gre ta ugotovitveno tožbo.
V kolikor pride do revizijskega postopka, se celostno obravnava najprej večje projekte, pri čemer je obvezna tudi ustna obravnava, v kolikor jo seveda predlagata obe stranki, pri tem pa se presojajo zgolj bistvene kršitve, ki neposredno vplivajo na sam postopek razpisa.